All attendees, speakers, sponsors and volunteers at our conference are required to agree with the following code of conduct. Organisers will enforce this code throughout the event. We expect cooperation from all participants to help ensure a safe environment for everybody.

Need Help?

You have our contact details in the emails we’ve sent.

The Quick Version

Our conference is dedicated to providing a harassment-free conference experience for everyone, regardless of gender, gender identity and expression, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, ethnicity, religion (or lack thereof), or technology choices. We do not tolerate harassment of conference participants in any form. Sexual language and imagery is not appropriate for any conference venue, including talks, workshops, parties, Twitter and other online media. Conference participants violating these rules may be sanctioned or expelled from the conference without a refund at the discretion of the conference organisers.

The Less Quick Version

Harassment includes offensive verbal comments related to gender, gender identity and expression, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, ethnicity, religion, technology choices, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording, sustained disruption of talks or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention.

Participants asked to stop any harassing behavior are expected to comply immediately.

Sponsors are also subject to the anti-harassment policy. In particular, sponsors should not use sexualised images, activities, or other material. Booth staff (including volunteers) should not use sexualised clothing/uniforms/costumes, or otherwise create a sexualised environment.

If a participant engages in harassing behavior, the conference organisers may take any action they deem appropriate, including warning the offender or expulsion from the conference with no refund.

If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, please contact a member of conference staff immediately. Conference staff can be identified as they’ll be wearing branded clothing and/or badges.

Conference staff will be happy to help participants contact hotel/venue security or local law enforcement, provide escorts, or otherwise assist those experiencing harassment to feel safe for the duration of the conference. We value your attendance.

We expect participants to follow these rules at conference and workshop venues and conference-related social events.

Original source and credit: http://2012.jsconf.us/#/about & The Ada Initiative

Please help by translating or improving: http://github.com/confcodeofconduct/confcodeofconduct.comThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Konferencyjny kodeks postępowania

Wszyscy uczestnicy, mówcy, sponsorzy oraz wolontariusze na naszej konferencji są zobowiązani do zaakceptowania następującego kodeksu postępowania. Organizatorzy będą egzekwować te przepisy podczas wydarzenia. Oczekujemy współpracy od wszystkich uczestników w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla każdego.

Potrzebujesz pomocy?

Nasze dane kontaktowe znajdziesz w wysłanych wcześniej mailach.

Szybka wersja

Nasza konferencja dedykowana jest dostarczaniu wolnych od nękania doświadczeń konferencyjnych dla każdego, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, aparycji, wielkości ciała, rasy czy religii. Nie tolerujemy molestowania uczestników konferencji w żadnej formie. Seksistowski język oraz obraza innych uczestników jest nieodpowiednia dla jakiegokolwiek miejsca spotkań podczas konferencji, włączając w to przemówienia, warsztaty, imprezy, Twittera i inne internetowe media. Uczestnicy konferencji nieprzestrzegający tych zasad mogą zostać ukarani lub wydaleni z konferencji bez zwrotu kosztów za decyzją organizatorów.

Mniej szybka wersja

Nękanie obejmuje obraźliwe komentarze nawiązujące do płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, aparycji, wielkości ciała, rasy, religii, obsceniczne obrazy w miejscach publicznych, celowe zastraszanie, prześladowanie, śledzenie, nękające zdjęcia lub nagrania, ciągłe zakłócanie przemówień lub innych wydarzeń, niestosowny kontakt fizyczny oraz molestowanie seksualne.

Uczestnicy proszeni o zaprzestanie nieodpowiedniego zachowania są zobowiązani do natychmiastowego podporządkowania się zasadom.

Sponsorzy również są podmiotem polityki przeciw nękaniu. Sponsorzy w szczególności nie powinni wykorzystywać seksualnych zdjęć, działań oraz innych materiałów. Obsługa (włącznie z wolontariuszami), nie powinna korzystać z wyzywających ubrań/strojów/kostiumów lub tworzyć seksualnego środowiska w żaden inny sposób.

Jeżeli uczestnik będzie brał udział w nękaniu, organizatorzy mogą podjąć stosowne działania które uznają za odpowiednie, włączając w to ostrzeżenie lub wydalenie nękającej osoby z konferencji bez zwrotu kosztów.

Jeżeli dotknęło Cię nękanie, zauważysz, że ktoś inny jest nękany lub masz jakiekolwiek inne obawy, proszę skontaktuj się bezzwłocznie z obsługą konferencji. Może ona zostać rozpoznana, poprzez noszone, sygnowane koszulki.

Obsługa chętnie pomoże uczestnikom skontaktować się z hotelem, ochroną lub lokalnymi służbami porządkowymi, zapewnić eskortę lub w innym przypadku towarzyszyć osobom nękanym osobom, aby czuły się bezpiecznie podczas trwania konferencji. Cenimy Twoje uczestnictwo.

Oczekujemy od uczestników przestrzegania tych zasad podczas konferencji, warsztatów oraz wydarzeń związanych z konferencją.

Oryginalne źródło i uznanie: http://2012.jsconf.us/#/about & The Ada Initiative

Pomóż proszę poprzez przetłumaczenie lub ulepszenie: http://github.com/leftlogic/confcodeofconduct.comTa praca opiera się na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Unported