§ 1

DEFINICJE

Bilet Dokument elektroniczny wystawiany przez Organizatora po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji w systemie Syskonf oraz uiszczeniu ceny zakupu biletu. Bilet upoważnia Uczestnika do udziału w Konferencji.

Hotel Hotel OSSA Congress & SPA z siedzibą w miejscowości Ossa, adres strony www http://ossahotel.pl/.

Konferencja Wydarzenie organizowane przez Organizatora pod nazwą TestWarez 2019, którego celem jest rozwój społeczności osób związanych z tworzeniem oraz testowaniem oprogramowania, odbywające się według ścisłego programu.

Materiały Wszelkiego rodzaju nośniki informacji bez względu na sposób zapisania na nich jakichkolwiek treści w szczególności takie jak pomoce naukowe, dokumenty, wykresy,  filmy, animacje, prezentacje, broszury, ulotki dotyczące tematu prowadzonego przez Prelegenta wykładu / warsztatu, które zostaną opublikowane i rozpowszechnione przez Prelegenta w czasie jego wystąpienia na Konferencji.

Nagranie Nagranie audio – video, a także fotografie wykonane przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora w trakcie trwania Konferencji.

Organizator Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805.

Uczestnik   Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu Biletu.
Prelegent  Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zawarcia z Organizatorem umowy zlecenia, przedmiotem której jest wygłoszenie w czasie Konferencji wykładu lub zorganizowanie w czasie Konferencji warsztatów. W zakresie, w którym niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej do Prelegentów zastosowanie znajdują w sposób analogiczny wszystkie postanowienia dotyczące Uczestników.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji TestWarez 2019, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników oraz Prelegentów.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 października 2019 r. w miejscowości Ossa na terenie Hotelu OSSA Congress & SPA, szczegółowy program Konferencji jest dostępny pod adresem strony internetowej https://2019.testwarez.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 4. Konferencja organizowania jest w celu popularyzacji wiedzy, dobrych praktyk oraz integracji środowiska osób zajmujących się:
  • testowaniem i jakością oprogramowania,
  • analizą biznesową/systemową w tym m.in. procesami zapewniania jakości, 
  • inżynierią wymagań, 
  • użytecznością,
  • bezpieczeństwem,
  • automatyzacją, 
  • projektowaniem nowych rozwiązań i usług,
  • itd.

przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na ww. tematy.

5. Wszystkie ważne informacje dotyczące Konferencji, ewentualne zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu, publikowane będą na stronach konferencji tj. 2019.testwarez.pl lub innych kanałach medialnych jak np. profil na portalu facebook.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Możliwy jest udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jak również w charakterze Prelegenta.
 2. W przypadku Uczestników udział w Konferencji jest odpłatny. Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi:

2.1. W pierwszym terminie, czyli w przypadku zakupu Biletów do 17 września 2019 r.

2.1.1. Wariant 1 (konferencja) XXX PLN

2.1.2. Wariant 2 (konferencja + warsztat) XXX PLN

2.2. W drugim terminie, czyli w przypadku zakupu Biletów od 18 września 2019r. do zamknięcia sprzedaży Biletów planowanej na 9 październik 2019r.

2.2.1. Wariant 1 (konferencja) XXX PLN

2.2.2. Wariant 2 (konferencja + warsztat ) XXX PLN

2.3. Do ceny podstawowej przewidziano następujące zniżki:

 • 100 zł dla Uczestnika z certyfikatem ISTQB, IREB lub TMMi
 • 100 zł dla Uczestnika będącego członkiem Organizatora

Zniżki nie sumują się tj. jeden uczestnik może wykorzystać jedną z przysługujących mu zniżek.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

3. Udział w Konferencji możliwy jest wyłącznie poprzez nabycie odpłatnych Biletów.  Bilety można zakupić wyłącznie w drodze dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej podlinkowanej do strony Konferencji pt. “Kup bilet”. Warunki korzystania ze strony internetowej syskonf.pl określone zostały przez jej administratora i są dostępne pod adresem  https://www.syskonf.pl/regulamin-serwisu

4. Aby dokonać nabycia Biletów, należy wypełnić formularz podlinkowany do przycisku pt. “Kup bilet”, przesłać go poprzez naciśnięcie wyślij oraz opłacić fakturę pro-formę naliczoną przez system do sprzedaży biletów.

5. Liczba dostępnych Biletów jest ograniczona, Organizator przewiduje rozprowadzenie wyłącznie 650 sztuk Biletów. Sprzedaż Biletów rozpocznie się dnia 4 września 2019  i trwać będzie do dnia 9 październik 2019 bądź do dnia wcześniejszej wyprzedaży całej puli biletów.

§ 4 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. W cenie zakupu Biletu Uczestnik otrzymuje następujące świadczenia:

1.1. Bilet na Konferencję upoważnia do:

 • 1 noclegów w pokoju dwuosobowym o standardzie “STANDARD 2” w Hotelu
 • wyżywienie w czasie trwania Konferencji  w postaci:

przerw kawowych

lunchu bufetowego – menu szefa kuchni

śniadania

 • możliwość uczestniczenia we wszystkich wykładach, warsztatach odbywających się w czasie Konferencji, a także wstęp na uroczystą kolację, która odbędzie się w dniu 24 październik 2019 r od godziny 19.30 w Hotelu

1.2. Bilet na Konferencję + Warsztat upoważnia do:

 • 2 noclegów w pokoju dwuosobowym o standardzie “STANDARD 2” w Hotelu
 • wyżywienie w czasie trwania Konferencji  w postaci:

przerw kawowych

2 lunchów bufetowych – menu szefa kuchni

2 śniadań

1 kolacji bufetowej – menu szefa kuchni

 • możliwość uczestniczenia we wszystkich wykładach, warsztatach odbywających się w czasie Konferencji, a także wstęp na uroczystą kolację, która odbędzie się w dniu 24 październik 2019 r od godziny 19.30 w Hotelu

2. Organizator dopuszcza możliwość zakwaterowania w jednym pokoju hotelowym zupełnie przypadkowych, obcych dla siebie Uczestników. Dążąc jednak do zapewnienia Uczestnikom możliwie najlepszych warunków pobytu w Hotelu do dnia 1 października Organizator przyjmuje na adres e-mail contact@testwarez.pl sugestie od Uczestników dotyczące zakwaterowania ich w Hotelu. 

3. Organizator nie gwarantuje jednak, że możliwe będzie dokonanie rezerwacji pokoi hotelowych zgodnie z otrzymanymi sugestiami.

4. Za dopłatą w zależności do dnia:

4.1. wtorek 22 październik 2019 r. w wysokości 600 zł

4.2. środa 23 październik 2019 r. w wysokości 500 zł

4.3. czwartek 24 październik 2019 r. w wysokości 400 zł

możliwe jest zakwaterowanie Uczestników w pokoju jednoosobowym. Organizator wskazuje jednak, że liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona, a co za tym idzie decydujące znaczenie dla zakwaterowania w takim pokoju będzie miała kolejność otrzymanych zgłoszeń.

5. W celu dokonania rezerwacji pokoju jednoosobowego należy zwrócić się z zapytaniem do Organizatora poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres contact@testwarez.pl, w przypadku dostępności pokoi jednoosobowych Organizator poinformuje o tym fakcie i wskaże w odpowiedzi zwrotnej szczegóły dokonania rezerwacji oraz wniesienia opłaty uzupełniającej z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.

6. Organizator nie zapewnia:

 • Atrakcji innych, niż przewidziane w programie Konferencji.
 • Noclegów w dniach przed lub po Konferencji
 • Transferu z/do Hotelu.
 • Tłumaczenia wykładów, warsztatów i innych form prelekcji.

§ 5

OGRANICZENIA I ZAKAZY

 1. W czasie wykładów i warsztatów wchodzących objętych programem Konferencji obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. 
 2. W salach gastronomicznych Hotelu zabronione jest spożywanie alkoholu zakupionego poza Hotelem. Zabronione jest także zamawianie do Hotelu jakichkolwiek zorganizowanych cateringów organizowanych przez podmioty trzecie.
 3.  W czasie Konferencji obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 4. W czasie Konferencji obowiązuje zakaz spożywania substancji psychoaktywnych w tym w szczególności narkotyków, dopalaczy etc.
 5. Osoby biorące udział Konferencji nie mogą na teren Konferencji wnosić przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej lub białej oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych czy substancji łatwopalnych.
 6. Osoby biorące udział Konferencji nie mogą na teren Konferencji wprowadzać zwierząt lub wnosić jakichkolwiek rzeczy ruchomych mogących spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na Konferencji (ostre przedmioty, szklane przedmioty, przedmioty o dużych gabarytach, instrumenty muzyczne, urządzenia elektryczne z wyjątkiem komputerów osobistych, peryferiów i tel komórkowych, narzędzia etc.).
 7. W czasie Konferencji zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działań o charakterze politycznym, komercyjnym, religijnym, a także prowadzenie zbiórek lub prowadzenie innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) .
 8. W czasie Konferencji zabronione jest prezentowanie transparentów,  flag, bannerów lub okrzyków których celem może być spowodowanie zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa. Zabronione jest także prezentowanie jakichkolwiek treści, haseł, etc. niezależnie od ich formy i sposobu utrwalenia jeżeli mogą one wywołać zgorszenie  lub konflikt, w tym w szczególności treści obraźliwych lub poniżających jakiekolwiek osoby, grupy społeczne, grupy zawodowe, narodowości z uwagi na ich pochodzenie rasowe, płeć, wyznanie, przekonania i poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do grupy społecznej, upodobania sportowe etc.
 9. Zabronione jest dokonywanie rejestracji audio-video Konferencji w całości lub we fragmentach bez zgody Organizatora.
 10. Organizator lub osoby działające w jego imieniu, w tym w szczególności ochrona, uprawnione są odmówić wstępu na teren Konferencji posiadaczom Biletów lub wyprosić z Konferencji Uczestników, którzy nie będą stosowali się postanowień zawartych w Regulaminie.

§ 6

WIZERUNEK

 1. Konferencja w tym organizowane w jej ramach wykłady i warsztaty, a w szczególności  wypowiedzi wszystkich biorących udział w Konferencji Prelegentów będą rejestrowane przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie formie fotografii oraz nagrań audio-wideo. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów.
 2. Producentem Nagrania będzie Organizator lub podmiot działający na zlecenie Organizatora.
 3. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów w trakcie Konferencji. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Nagrania.
 4. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów zarejestrowanych podczas Nagrania.
 5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.
 6. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności następujące:
 • utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
 • publikowanie w jakiejkolwiek formie;
 • zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera);
 • publiczne wyświetlanie;
 • publiczne odtwarzanie;
 • nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;
 • nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;
 • nadanie satelitarne dowolną techniką;
 • reemisja dowolną techniką;
 • umieszczanie w sieci Internet;
 • umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Zamawiającego, a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych;
 • prawo do adaptacji;
 • wykorzystanie w multimediach;
 • publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku zezwalającego w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;
 • wykorzystanie Wizerunku zezwalającego do celów promocyjnych i reklamy;
 • wykorzystanie Wizerunku zezwalającego w ramach umowy merchandisingu.

§ 7

DANE OSOBOWE

 1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w podczas składania formularza rejestracyjnego.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wszelkich usług wchodzących w skład Konferencji. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili na to zgodę w odrębnych formularzach Organizator może przetwarzać ich dane osobowe w celach marketingowych. Organizator przetwarza dane osobowe także na potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności przepisów regulujących zobowiązania podatkowe.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika uniemożliwiać będzie wzięcie udziału w Konferencji.
 6. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich administratorem.
 7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia Konferencji. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,

b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez kontrahenta.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator udostępnia adres e-mail rodo@sjsi.org, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

9. Każdy Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Skargę należy złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników poza obszar EOG.

11. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

12. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz, utratą lub zniszczeniem.

§ 8

 PRELEGENCI

 1. Wraz z chwilą opublikowania i rozpowszechnienia przez Prelegenta Materiałów w trakcie Konferencji, następować będzie udzielenie przez Prelegenta  Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów. Tym samym Organizator nabędzie prawo do korzystania z Materiałów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Udzielona Licencja nie będzie w żaden sposób ograniczona terytorialnie, co upoważniać będzie Organizatora do korzystania z Materiałów na terenie całego świata bez jakichkolwiek  ograniczeń terytorialnych. Udzielona licencja ma charakter tzw. licencji wieczystej, wobec czego Prelegent nie będzie uprawniony do dokonania wypowiedzenia udzielonej licencji.
 3. Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony bez możliwości jej wypowiedzenia i obejmuje swoim zakresem następujące pola eksploatacji:
  • Utrwalanie, publikowanie w sieci Internet w tym w szczególności publikowanie na stronie internetowej Organizatora zarejestrowanej na domenie www.sjsi.org lub koncie Organizatora w serwisie https://www.slideshare.net/ .
 4. Organizator nie będzie uprawniony do udzielenia dalszych sublicencji na Materiały. 
 5. Organizator zobowiązany jest do respektowania osobistych praw autorskich Prelegenta, a w szczególności nienaruszalności treści i formy Materiałów, z zastrzeżeniem jednak postanowień ust. 6.
 6. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że będzie wyłącznym autorem Materiałów jak również, że w chwili dokonania publikacji Materiałów na Konferencji przysługiwać będą mu wyłączne, pełne i niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa osobiste do Materiałów.
 7. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się, że Materiały będą wynikiem jego pracy autorskiej oraz, że nie będą one naruszać jakichkolwiek  praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych czy praw własności przemysłowej. Ponadto Materiały nie będą naruszać dobrych obyczajów, jakichkolwiek praw do prywatności lub do wizerunku, ani też żadnych patentów, praw ochronnych udzielonych na: wzór przemysłowy; wzór użytkowy czy znak towarowy, a także jakichkolwiek praw autorskich, tajemnicy handlowej, praw do nagrań, praw z wykonania, jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Ponadto Prelegent zapewnia, że żadna treść zawarta w Materiałach nie będzie nieprzyzwoita, zniesławiająca lub taka, która inny sposób naruszałaby jakikolwiek akt prawny na jakimkolwiek terytorium lub też generowałoby zobowiązanie Organizatora do zapłaty na rzecz osoby trzeciej stosownego świadczenia takiego jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie.
 8. Materiały nie mogą mieć charakteru promocyjnego oraz reklamowego jakichkolwiek produktów czy usług. Wykład / warsztaty oraz Materiały  powinny obejmować swoim zakresem jedynie merytoryczne aspekty tematu wykładu / warsztatów i innych.
 9. Prelegent ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wady prawne Materiałów co oznacza, iż w przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakiejkolwiek szkody w związku z  wygłoszeniem wykładu w czasie Konferencji oraz eksploatacją Materiałów Prelegent będzie zobowiązany do naprawienia szkody w całości.

§ 9

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski  dotyczące organizacji oraz przebiegu Konferencji mogą być składane  Organizatorowi w formie pisemnej lub na adres e-mail contact@testwarez.pl.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania wniesionych reklamacji w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca reklamacje zostanie poinformowana w drodze pisemnej, lub w przypadku niepodania adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w formie wiadomości e-mail.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnik, który dokonał zakupu Biletu uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień wygenerowania i udostępnienia Uczestnikowi Biletu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać sporządzone w formie wiadomości e-mail i zostać wysłane na adres contact@testwarez.pl, jak również może zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać wysłane na adres rejestrowy Organizatora. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy z zachowaniem w/w terminu umowa ta uznana będzie za  niezawartą. Wobec powyższego Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokona na rzecz Uczestnika zwrotu zapłaconej przez niego ceny biletu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Bilet wystawiony Uczestnikowi straci swoją ważność.

§ 11

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Uczestnikiem oraz Prelegentami.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe Uczestników, które mogą wystąpić w związku z Konferencją.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
 5. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
 6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu Hotelu który dostępny jest na stronie internetowej http://ossahotel.pl/ .
 7. W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne bądź nieskuteczne pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc. W miejsce nieważnego / bezskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która będzie najbliższa celom postanowienia uznanego za nieważne / bezskuteczne.
 8. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracowników ochrony oraz innych służb porządkowych Organizatora, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
 9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim zachowaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z Konferencji.